Общи условия
БГ / EN

0-700-12-144
на цената на един градски разговор

сянка
Интерлогистика е член на:

nsbs  europa
fiata iata 
сянка лога
Варна
тел.: (+359 52) 632193,
(+359 52) 601 286
факс: (+359 52) 600 614
e-mail: office@interlogistica.bg

София
тел.: (+359 2) 8713 813,
(+359 2) 8713 455
факс: (+359 2) 9736
140
e-mail: sofairport@interlogistica.bg


Отдел за работа с клиенти:
тел.: (+359 52) 607607,
(+359 885) 660 610, (+359 882) 550472
e-mail: customerservice@interlogistica.bg  

сянка контакти

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ
на договора с потребителите на неуниверсални пощенски услуги, предоставяни от „ИНТЕРЛОГИСТИКА КУРИЕР”ЕООД, съгласно издадено удостоверение за регистрация за извършване на неуниверсални пощенски услуги № 32 / 03.11.2009 г.

Раздел I: Предмет и Общи положения

 • 1. „ИНТЕРЛОГИСТИКА КУРИЕР” ЕООД е пощенски оператор, извършващ куриерски услуги съгласно Закона за пощенските услуги.
 • 2. С тези Общи условия на договора между „ИНТЕРЛОГИСТИКА КУРИЕР” ЕООД, наричан по-долу ОПЕРАТОР и неговите ПОТРЕБИТЕЛИ се уреждат условията и реда за предоставяне на куриерски услуги на територията на Р България, международни куриерски услуги и свързаните с това допълнителни услуги.
 • 3. Тези Общи условия са задължителни за ОПЕРАТОРА и за ПОТРЕБИТЕЛЯ и са неразделна част от индивидуалния договор, сключен между тях.
 • 4. ПОТРЕБИТЕЛИ на услугите могат да бъдат физически лица, еднолични търговци и юридически лица.
 • 5. За неуговорените в тези Общи условия понятия и събития се прилага Законът за пощенските услуги и законодателството на Р България.
 • 6. За международните пратки се прилагат освен тези ОУ и разпоредбите на актовете на Всемирния пощенски съюз, които са ратифицирани и обнародвани по установения ред.
 • 7. С подписа си върху товарителницата на ОПЕРАТОРА, ПОДАТЕЛЯТ на пратката декларира, че е запознат с тези Общи условия и е съгласен със съдържанието им.

Раздел II: Обхват и характеристика на услугите

 • 8. Куриерските услуги от обхвата на неуниверсалната пощенска услуга са описани в Тарифата за куриерски услуги на „ИНТЕРЛОГИСТИКА КУРИЕР” ЕООД, която представлява неразделна част от настоящите Общи условия.
   
 • 9. Договорът между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за изпълнен с доставяне на пощенската пратка, което се удостоверява с подпис на ПОЛУЧАТЕЛЯ и ОПЕРАТОРА.

Раздел III: Условия за достъп

 • 10. „ИНТЕРЛОГИСТИКА КУРИЕР” ЕООД предоставя равнопоставен достъп до услугите си на всички ПОТРЕБИТЕЛИ чрез посочените телефони, чрез мрежата си от офиси или чрез сайта на фирмата.
 • 11. Договорът за куриерска услуга е в две части – товарителницата и тези ОУ и се счита за сключен с приемането на пратката от ОПЕРАТОРА, удостоверено с подписите на ПОДАТЕЛЯ и ОПЕРАТОРА върху товарителницата. Пртките се приемат от адрес на ПОДАТЕЛЯ или в офисите на ОПЕРАТОРА на територията на цялата страна, в рамките на определеното работно време, което се поставя на видно и достъпно за всички потребители място в офисите.
 • 12. Договорът за извършване на неуниверсална пощенска услуга се счита за изпълнен в следните случаи:
 • 12.1 С доставката на пратката на ПОЛУЧАТЕЛЯ, удостоверено с подписите на ПОЛУЧАТЕЛЯ и КУРИЕРА в товарителницата;
 • 12.2 С връщането към ПОДАТЕЛИТЕ на недоставени пощенски пратки.

Раздел IV: Изисквания за качество и ефикасност на обслужването

 • 13. Сроковете за доставка на пратките са в зависимост от вида им и държавата, към която са дестинирани, както и съобразно избраната от ПОТРЕБИТЕЛЯ услуга. Подробен списък с видовете услуги, дестинациите и сроковете за доставка на пратките по видове услуги е наличен в Ценоразпис за експресни куриерски услуги на „ИНТЕРЛОГИСТИКА КУРИЕР” ЕООД, който е приложен към настоящите ОУ и е неразделна част от него.
  • Когато ОПЕРАТОРЪТ предаде пратката по-късно от уговорения срок или поради забавата изпълнението е станало безполезно, последният дължи обезщетение на ПОДАТЕЛЯ на пратката в размер на стойността на съответната услуга.
 • 14. ОПЕРАТОРЪТ гарантира опазване тайната на кореспонденцията на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, включително и данните на ПОДАТЕЛИТЕ и ПОЛУЧАТЕЛИТЕ, както и вида и съдържанието на пощенските пратки по време и след изпълнението на услугата.
 • 15. ОПЕРАТОРЪТ предприема необходимите мерки за охраната и опазването на пощенските пратки за недопускане приемането, пренасянето и доставката чрез пощенската му мрежа на забранени от закона предмети и вещества.
 • 16. Видовете услуги, предоставяни от ОПЕРАТОРА, са описани в актуален Ценоразпис за експресни куриерски услуги, който е неразделна част от тези Общи условия.

Раздел V: Цени и начини на плащане

 • 17. Цените на куриерските услуги са определени в Ценоразпис за експресни куриерски услуги на „ИНТЕРЛОГИСТИКА КУРИЕР” ЕООД, към които се начислява ДДС. Ценоразписът представлява неразделна част от ОУ, като „ИНТЕРЛОГИСТИКА КУРИЕР” ЕООД си запазва правото на промени.
Цените на куриерските услуги се заплащат в брой или по банков път, като заплащането може да става в определени срокове, по договаряне с ОПЕРАТОРА.
 • 18. Транспортните разходи могат да бъдат заплатени както от ПОДАТЕЛЯ, така и от ПОЛУЧАТЕЛЯ.
 • 19. При изпращане на пратки с транспортни разходи за сметка на ПОЛУЧАТЕЛЯ, ПОДАТЕЛЯТ е съгласен, гарантира и носи солидарна отговорност за заплащане на доставката в случай, че ПОЛУЧАТЕЛЯТ не направи това.

Раздел VI: Условия за приемане и доставяне на куриерски пратки

 • 20. Куриерските пратки се приемат и предават от ОПЕРАТОРА на ПОДАТЕЛИТЕ и ПОЛУЧАТЕЛИТЕ пряко, съгласно условията на товарителницата, на адрес или в офисите на ОПЕРАТОРА.
    Операторът приема пратки от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ във вид отговарящ на следните изисквания:
 • 20.1. Опаковка: Всички пратки, предавани за превоз на „ИНТЕРЛОГИСТИКА КУРИЕР” ЕООД трябва да бъдат подходящо и сигурно опаковани, като опаковката се осигурява от клиента. Пакетите трябва да бъдат добре уплътнени с цел предотвратяване на евентуално разместване при транспортирането им и надписани от ПОДАТЕЛЯ. В случай на чупливи пратки, ОПЕРАТОРА трябва да бъде уведомен изрично и върху пакета да бъде отбелязано това обстоятелство. За някои по-специални артикули /напр. течности/ има по-специални изисквания относно опаковката.
ОПЕРАТОРЪТ има право да откаже превоза на неопаковани, или на неподходящо опаковани пратки.
„ИНТЕРЛОГИСТИКА КУРИЕР” ЕООД предоставя по желание на КЛИЕНТА собствена опаковка за документалните пратки.
 • 21. Ограничения в теглото и размера на пратките.
Максимално тегло на пакет: 30 кг;
Максимална дължина на пакет: 200 см;
Максимална широчина на пакет: 80 см;
Максимална височина на пакет: 60 см;
Максимален сбор от дължината и обиколката – 300 см.
За обемни пратки с малко тегло се фактурират т.н. обемни килограми:
/А х В х С/ (см) /6000 = обемни килограми.
 • 22. „ИНТЕРЛОГИСТИКА КУРИЕР“ ЕООД си запазва правото да откаже или прекрати превоза на пратки, които в икономическо или техническо отношение са непрактични, или нерентабилни за транспортиране.

Раздел VІІ: Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на куриерски услуги.

 • 23. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право:
  • Да получат пълна информация за характеристиките и параметрите на предлаганите от ОПЕРАТОРА услуги;
  • Да получат услуга без отклонения от посочените в Общите условия параметри;
  • Да ползват предлаганите от ОПЕРАТОРА безплатни опаковки за подходящи по вид пратки;
  • Да ползват преференции на база индивидуален договор при изпълнение на критериите, посочени в Общите условия;
  • Да не заплащат стойността на вътрешна куриерска услуга при неизпълнение срока на доставката;
  • Да застраховат пратката за своя сметка на база на фактурната и стойност;
  • Да получат обезщетение при нанесени от ОПЕРАТОРА вреди, съгласно Общите Условия;
  • Да получат обратно пратката при отказ на ПОЛУЧАТЕЛЯ, съгласно Общите Условия;
  • Да подават молби, жалби и предложения и да получават отговори в срока по т.32 от тези Общи Условия;
  • Да адресират жалби и сигнали до „Комисията за регулиране на съобщенията“.
 • 24. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са задължени:
  • Да подготвят пратката във вид, отговарящ на изискванията на тези Общи Условия;
  • Да предоставят максимално пълна и вярна информация за ПОЛУЧАТЕЛЯ и пратката, съгласно изискванията на тези Общи Условия;
  • Да заплатят пратката при извършване на услугата, съгласно обявеното или договорено възнаграждение;
  • Да бъдат отговорни за каквито и да било финансови последици, произтичащи от погрешни, непълни, неподходящи или закъснели документи и декларации;
  • Да отговарят за вреди, причинени на ОПЕРАТОРА, като отговорността им е съизмерима с понесените щети.

VIII. Права и задължения на ОПЕРАТОРА

 • 25. ОПЕРАТОРЪТ има право:
  • Да изисква пратката да бъде в подходящ вид и опаковка за транспортиране, които не застрашават целостта или съдържанието на другите пратки, съгласно Раздел VІ от Общите условия;
  • Да не приема пратки, неотговарящи на тези изисквания или съдържащи забранени за превоз вещества или материали, изброени в тези Общи условия;
  • Да откаже да приеме международна пратка, която няма митническа декларация или други документи, изисквани от приложимите митнически закони или не отговаря на условията за максимално тегло и минимални и максимални размери, посочени в настоящите Общи условия;
  • Да получи обявеното в актуалната ценова тарифа или договорено в клиентски договор възнаграждение за предоставяне на съответната услуга;
  • Да получи обезщетение от ПОТРЕБИТЕЛИ за причинени от техните пратки, изпратени в нарушение на Общите условия, щети на ОПЕРАТОРА или на другите пратки;
  • Да съхранява неполучени и непотърсени пратки не повече от 6 месеца.
 • 26. ОПЕРАТОРЪТ се задължава:
  • Да предостави на всички ПОТРЕБИТЕЛИ достъп до услугата при еднакви условия;
  • Да пази тайната на кореспонденцията по време и след извършване на услугата;
  • да предостави на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ информация за всички характеристики на услугата, включително цени и Общи условия за ползването им;
  • Да спазва обявените параметри при предоставянето на услугите;
  • Да обезщети ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, съгласно тези Общи Условия, при понесени от тях щети;
  • Да разглежда и взема становища по жалби, молби и предложения от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, основателността им и предприетите действия;
  • Да уведоми във възможно най-кратък срок ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за ограничения в предоставяне на услугата, наложени от компетентните органи при извънредни обстоятелства;
  • Да постави тези Общи Условия и ценовите си тарифи на видно място в офисите си и на интернет страницата си.

IX. Забранени за транспортиране пратки

 • 27. ОПЕРАТОРЪТ съгласно изискванията на чл. 90 от Закона за пощенските услуги забранява поставянето във вътрешни и международни пощенски пратки на следните предмети и вещества:
  • Пари, ценни книжа, кредитни и дебитни карти, чекове за пътуване;
  • Предмети, представляващи ценност за подателя или получателя;
  • Живи животни;
  • Оръжие, боеприпаси, пиротехнически изделя, взривни, запалителни или други опасни вещества и предмети;
  • Произведения на изкуството;
  • Благородни метали /злато, платина, сребро/, антики, скъпоценни камъни или други ценни предмети;
  • Наркотични, упойващи, психотропни, силнодействащи, отровни вещества и т.н.;
  • Неприлични или противоречащи на нравствените норми предмети;
  • Предмети и вещества, които поради своето естество представляват опасност за живота или здравето на работниците или служителите на „ИНТЕРЛОГИСТИКА КУРИЕР“ ЕООД или на други лица или могат да замърсят или повредят други пратки и съоръжения;
  • Религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации;
  • Опасни товари, вредни материали, в т.ч. леснозапалими вещества, химически съединения, опасни за здравето на човека и околната среда, радиоактивни елементи, аерозоли, горива и т.н.;
  • Акцизни стоки и отпадъци от тютюн, чието държане, пренасяне, превозване, предлагане и продажба са забранени от Закона за акцизите и данъчните складове;
  • Движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат.

Раздел X. Процедури за рекламации и обезщетения.

   ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право на рекламации в случай на повредени, загубени, ограбени или унищожени пратки, както и при неспазване на срока за доставяне и при неизпълнение от страна на ОПЕРАТОРА на договорните задължения. Рекламациите се подават в писмена форма и се завеждат в специален регистър на ОПЕРАТОРА.
 • 28. За една и съща пратка рекламация може да подаде само една заинтересована страна.
 • 29. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да подаде рекламация в 6 месечен срок, считано от датата на приемане на пратката.
 • 30. Рекламацията е редовно предявена единствено тогава, когато са заплатени без отлагане или прихващане всички дължими суми по товарителницата на рекламираната пратка.
 • 31. При видими дефекти, установени в момента на предаване на пратката на получателя, това обстоятелство се констатира на място, отбелязва се върху товарителницата и се съставя констативен протокол.
 • 32. ОПЕРАТОРЪТ проучва рекламацията и уведомява писмено РЕКЛАМАНТА за резултата, като срокът на уведомлението за вътрешните пратки е 1 месец, а за международните 3 месеца.
 • 33. При счетени за основателни рекламации на вътрешни пратки без обявена стойност размерът на обезщетението се определя от ОПЕРАТОРА, както следва:
  • За повредена пратка ( целостта на пратката е нарушена ) - обезщетение в размер до действителната стойност на щетата, но не повече от 30 (тридесет) лева;
  • За повредена част от пратка (целостта на част от пратката е нарушена) - обезщетение в размер на действителната стойност на щетата, но не повече от 15 (петнадесет) лева;
  • За загубена или открадната пратка (пратката не е доставена на ПОТРЕБИТЕЛЯ) - обезщетение в размер на действителната стойност на щетата, но не повече от 30 (тридесет) лева;
  • За загубена или открадната част от пратка (част от пратката не е доставена на ПОТРЕБИТЕЛЯ) - обезщетение в размер на действителната стойност на щетата, но не повече от 15 (петнадесет) лева;
  • За ограбена пратка (липсва съдържанието на пратката) - обезщетение в размер на действителната стойност на щетата, но не повече от 30 (тридесет) лева;
  • За ограбена част от пратка (липсва част от съдържанието на пратката) - обезщетение в размер на действителната стойност на щетата, но не повече от 15 (петнадесет) лева;
  • За унищожена пратка (пратката е така увредена, че не може да бъде използвана по предназначение) - обезщетение в размер на действителната стойност на щетата, но не повече от 30 (тридесет) лева
  • За унищожена част от пратка (част от пратката е така увредена, че не може да бъде използвана по предназначение) - обезщетение в размер на действителната стойност на щетата, но не повече от 15 (петнадесет) лева.
 • 34. При счетени за основателни рекламации на вътрешни пратки с обявена стойност размерът на обезщетението се определя от ОПЕРАТОРА, както следва:
  • За повредена или ограбена пратка - обезщетение в размер на действителната стойност на нанесенета щета, но не повече от обявената стойност;
  • За повредена или ограбена част от пратка - обезщетение в размер на действителната стойност на нанесената щета на конкретната част;
  • За загубена, открадната или унищожена пратка - обезщетение в размер на обявената стойност;
  • За загубена, открадната или унищожена част от пратка - обезщетение в размер на действителната стойност на нанесената щета на конкретната част.
 • 35. За унищожени, загубени или ограбени международни пратки, обезщетението е в размер на действителната стойност на щетата, но не повече от 150,00 (сто и петдесет лева) на пратка. При пратки с цена на транспорт и стойност на съдържанието по-висока от 150,00 лева се предлага допълнителна застраховка при застрахователна компания срещу съответната комисионна.
 • 36. При счетени за основателни рекламации за неизпълнение на други договорни задължения, обезщетението е в размер на предплатената цена за услугата.
 • 37. Рекламация за неправилно изпълнение на договора за доставка на съобщения, предавани чрез електронни съобщителни средства и доставяне на тези съобщения на получателя като пощенски пратки се удостоверява с неотчетена доставка по разносен лист към ПОТРЕБИТЕЛЯ. Обезщетението по рекламации за забавяне, загуба, унищожение или кражба на доставка по разносен лист се определя от ОПЕРАТОРА и е в размер на действителната стойност на нанесената щета, но не повече от два пъти стойността на куриерската услуга.
 • 38. Потребителите реализират правата си за рекламации и обезщетения, като подават до ОПЕРАТОРА жалби и рекламации.
 • 39. Пощенският оператор е длъжен в срок от 30 (тридесет) дни от подаването на рекламацията да уведоми писмено РЕКЛАМАНТА за резултата по редовно предявената от него рекламация.
  • При счетена за основателна рекламация, ОПЕРАТОРЪТ посочва в отговора си размера на обезщетението, начина и срока на изплащането му;
  • При счетена за неоснователна рекламация, ОПЕРАТОРЪТ посочва в отговора си мотива за решението си.
 • 40. При счетена за основателна рекламация се изготвя Протокол за изплащане на обезщетение в два екземпляра - по един за ОПЕРАТОРА и за РЕКЛАМАНТА.
 • 41. При счетена за основателна рекламация и изплащане на обезщетение, представената за проверка рекламирана пратка се връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ за сметка на ОПЕРАТОРА.
 • 42. При счетена за неоснователна рекламация представената за проверка от ОПЕРАТОРА рекламирана пратка се връща на РЕКЛАМАНТА за негова сметка.
 • 43. При неспазване срока за изплащане на сумите от услугата „наложен платеж” ОПЕРАТОРЪТ дължи обезщетение на ПОТРЕБИТЕЛЯ в размер на 50 процента от стойността на куриерската услуга, но не повече от 30 (тридесет)лв., платими в срок от един до пет работни дни, считано от датата на доставката.
 • 44. Обезщетенията по рекламации, счетени за основателни, се изплащат по начина, посочен в рекламационното писмо, в срок от 30 (тридесет) дни след датата на изготвяне на уведомлението до РЕКЛАМАНТА.
 • 45. ОПЕРАТОРЪТ не е обвързан с предварително обявения срок на доставка на пратка или съобщение, когато ПОДАТЕЛЯТ е посочил непълен / неточен / адрес или телефон за връзка с получателя.
 • 46. ОПЕРАТОРЪТ се освобождава от отговорност за несъбрана сума от получател на пратка с наложен платеж, когато пратката не може да се достави или бъде отказана от ПОЛУЧАТЕЛЯ и е върната на ПОДАТЕЛЯ.
 • 47. ОПЕРАТОРЪТ се освобождава от отговорност за щети, неустановени от ПОЛУЧАТЕЛЯ в момента на получаване на пратката, в присъствието на служител на ОПЕРАТОРА.
 • 48. ОПЕРАТОРЪТ се освобождава от отговорност за всяко забавяне или невъзможност за изпълнение на задълженията си, ако това изпълнение е възпрепятствано или забавено от причини, породени от форсмажорни обстоятелства и непреодолими природни явления, стачки, бунтове, война, установени от съответните компетентни органи по надлежния ред.
 • 49. ОПЕРАТОРЪТ не отговаря за претърпени непреки щети и нереализирани печалби, поради повреждане, загуба, ограбване, унищожение или забавяне на доставката на пратки и съобщения.
 • 50. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неполучени и непотърсени пратки в продължение на повече от 6 месеца и не е задължен да съхранява същите след изтичане на този срок.

Раздел ХI. Ред за решаване на спорове

   Споровете между ОПЕРАТОРА И ПОТРЕБИТЕЛЯ се решават на база добро партньорско сътрудничество чрез преговори и допълнителни споразумения. При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействие от Комисията за регулиране на съобщенията и други компетентни органи или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.


сянка


начало / за нас / услуги / новини / работа / контакти / онлайн заявка за куриер / проследяване на пратка / декларация за достъпност / карта на сайта
2024, всички права запазени.